گلینه سفال
چرا آب نمای نصب شده بر روی بعضی از دیوار ها آب می دهد؟
پاسخ: علت آن این است که از چسب خوبی برای چسباندن استفاده نشده است.

خاک سفال از چه جنسی می باشد؟
پاسخ: جنس خاک سفال نقش برجسته از جنس خاک رس است.

نحوه نصب تابلو سفالی نقش برجسته بر روی دیوار گچی چگونه می باشد؟
پاسخ: با اندکی چسب به راحتی می توان تابلوی نقش برجسته سفالی را بر روی دیوار نصب نمود.